Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 

1.1 In deze "Algemene Voorwaarden voor het gebruik van "Heerlijkparkeren" wordt onder "Gebruiker" verstaan een parkeerder welke, al dan niet via een derde partij, gebruik maakt van het systeem voor Betaald Parkeren van IP Parking BV. IP Parking BV (hierna te noemen "Heerlijkparkeren") is een aanbieder van een systeem voor Betaald Parkeren, dat in parkeergarages en op parkeerterreinen kan worden gebruikt.


1.2 Deze Algemene Voorwaarden staan ter inzage op de website van Heerlijkparkeren (www.Heerlijkparkeren.nl). Heerlijkparkeren behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigingen waarbij de wijzigingen gepubliceerd worden op de website. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht blijven. Het is Gebruiker niet toegestaan rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de diensten van Heerlijkparkeren en deze Algemene Voorwaarden over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Heerlijkparkeren, omgekeerd is dit Heerlijkparkeren wel toegestaan.

 

2. Gebruikmaking van diensten van Heerlijkparkeren

 

2.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste verstrekking van gegevens zoals, kenteken(s), mobiele telefoonnummer(s), NAW-gegevens, bankrekeningnummer of credit card gegevens. Mutaties van deze gegevens dient de Gebruiker terstond zelf door te voeren via zijn persoonlijke pagina op www.heerlijkparkeren.nl. Gebruiker geeft IP Parking B.V. uitdrukkelijk toestemming om het bij zijn pas behorende interne kaartnummer op te vragen bij de uitgever van zijn pas. Dit interne kaartnummer is nodig om de pas elektronisch te kunnen lezen.


2.2 Gebruiker betaalt geen inschrijfgeld en kan gratis gebruik maken van zijn account, waaraan één pas en twee kentekens gekoppeld kunnen worden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het zorgvuldig omgaan met zijn wachtwoord voor de toegang tot de persoonlijke pagina op de website van Heerlijkparkeren en met eventuele overige toegangs- en PIN-codes.


2.3 Gebruiker kan zijn parkeergelden betalen via een pre paid account met een vooraf betaald parkeertegoed. Tevens kan gebruiker het pre paid account opwaarderen bij een fysieke betaalautomaat van IP Parking, indien aanwezig.


2.4 Gebruikers kunnen bij Heerlijkparkeren twee kentekens per pas registreren, bijvoorbeeld van familieleden, huisgenoten of een eigen tweede voertuig. Indien er meerdere kentekens aan een pas zijn toegewezen, blijft het slechts mogelijk om met één voertuig gelijktijdig te parkeren. Via de persoonlijke homepage kan de Gebruiker zelf kentekens en andere gegevens wijzigen, verwijderen of toevoegen.

 


2.5 Voor aan- en afmelding van een parkeeractie kan Gebruiker zijn pas voor een paslezer houden bij een in- of uitrit. Daarnaast kan er, indien aanwezig, gebruik gemaakt worden van kentekenherkenning. Kentekenherkenning is standaard geactiveerd.

 

2.6 Gebruiker kan geen recht op een parkeerplaats ontlenen aan de diensten van Heerlijkparkeren. Instructies door Heerlijkparkeren via de GSM of internet, door controleurs van de gemeente of op andere wijze aan de Gebruiker verstrekt dienen opgevolgd te worden.

 

2.7 Gebruiker mag er pas van uit gaan dat een parkeeractie via Heerlijkparkeren kan plaatsvinden indien er voldoende saldo aanwezig is op zijn account.

 

2.8 Wanneer er sprake is van storing in het parkeersysteem van Heerlijkparkeren of een netwerk van derden, dient Gebruiker het verschuldigde parkeertegoed op andere wijze te voldoen..

 

2.9 Wanneer de Gebruiker geen gebruik meer wil maken van de diensten van Heerlijkparkeren dan dient hij dit aan te geven bij de faciliteit of organisatie waar de gebruiker zijn pas heeft ontvangen. Een dan mogelijk aanwezig saldo dient gebruiker zelf te vorderen bij deze faciliteit/organisatie en dus niet bij Heerlijkparkeren.

 

2.10 Heerlijkparkeren behoudt zich het recht voor om de diensten die zij levert aan Gebruiker o.v.v. een geldige reden op te zeggen of te weigeren.

 

3. Betaling

 

3.1 Heerlijkparkeren zal de bedragen voor parkeren realtime door middel van een automatisch systeem in mindering brengen op het pre-paid saldo.


3.2 De rechtsgeldige weergave van de parkeertijd en het parkeerbedrag wordt aangegeven op een door Heerlijkparkeren te verstrekken of op de Persoonlijke Pagina te vinden factuur. Indien Gebruiker een factuur wil ontvangen, dient hij deze zelf af te drukken via zijn Persoonlijke Pagina.


3.3 Gebruiker dient voldoende saldo te hebben op zijn account, zodat Heerlijkparkeren het bedrag voor parkeren kan innen


3.4 Wanneer Gebruiker niet tijdig opwaardeert kan het voorkomen dat toegang tot de parkeerfaciliteit niet mogelijk is via Heerlijkparkeren.


3.5 Heerlijkparkeren stuurt geen facturen en biedt uitsluitend online, via het persoonlijk account inzage in betalings- en afschrijvingshistorie.

 

4. Aansprakelijkheid

 

4.1 Heerlijkparkeren is niet aansprakelijk voor enigerlei indirecte of gevolgschade ontstaan door het gebruik van diensten of het systeem van Heerlijkparkeren.


4.2 Gebruiker erkent dat het kunnen gebruiken van diensten van Heerlijkparkeren, zoals het aan- en afmelden van parkeeracties en het gebruik van internet afhankelijk is van de werking van (mobiele) netwerken en diensten van derden. Heerlijkparkeren kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat door het onvoldoende functioneren van netwerken of diensten van derden.

 

5. Toepasselijke wet- en regelgeving

 

5.1 Het lokale algemene voorwaarde is van toepassing op alle Gebruikers van het Heerlijkparkeren systeem die in de betreffende parkeergarages of terreinen parkeren.


5.2 Parkeertarieven kunnen gewijzigd worden. Dit is een lokale aangelegenheid waarvoor Heerlijkparkeren niet verantwoordelijk gehouden kan worden.


5.3 Heerlijkparkeren houdt zich aan de regels uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en bewaard in beveiligde systemen. Deze gegevens zullen nimmer worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Gebruiker kan inzicht verkrijgen in de gegevens die over hem of haar geregistreerd staan via de persoonlijke pagina op www.heerlijkparkeren.nl.

 

6. Toepasselijk recht en geschilbeslechting

 

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen in verband met diensten van Heerlijkparkeren of deze Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter te Amsterdam.